Italpannelli s.r.l. ka një sektor “Inxhinieri dhe Ndërtim” që përbëhet nga Zyra Teknike e brendshme dhe skuadrat e veta të montimit.

Zyra Teknike e brendshme, me përvojë të fortë, projekton prej më shumë se 40 vitesh ndërtesa industriale me një kat, veshje me panele sanduiç dhe dhoma frigoriferike.

Sektori i Inxhinierisë është në gjendje të projektojë në tipologji të ndryshme strukturore parafabrikate, si:

BETON ARME TË VIBRUAR

BETON ARME
TË PARENDUAR

KARPENTERI METALIKE 1 DHE
DRU LAMELAR

Zyra Teknike përbëhet nga Teknikë shumë të përgatitur në projektimin statik të strukturave në përputhje me Normativat Antisizmike në fuqi, në projektimin teknologjik të materialeve, projektimin e mbështjelljeve prej paneli sanduiç të kompletuara nga tërësia e pres-bent rakordues, ulluqet, tubat e shkarkimit të ujrave të shiut dhe dritaret të çdo lloj tipologjie (dyer, dyer të mëdha, dyer kundra zjarrit, dyer xhami, shkarkimet e tymrave, etj) për mbylljen totale të ndërtesës (të quajtur: “uji në tokë”).

Zyra Teknike Italpannelli dallohet për përvojën e fituar në ofrimin e solucioneve të veçanta klientëve të tilla sa i duhet ata që të përqasen vetëm me një ndërtues në realizimin e një ndërtese industriale “me çelës në dorë”.

Përvoja prej më shumë se dyzet vitesh e kësaj Zyre shtrihet në projektimin dhe realizimin e “SEKTORIT TË FTOHTË” me dhoma frigoriferike, të lidhura me strukturën, me përmasa të mëdha me temperature normale dhe të ulta (nga +5°C deri në -23°C) dhe me atmosfertë të kontrolluar për magazinimin dhe ruajtjen e çdo produkti ushqimor dhe të fidanishteve.

Përveç projektimit statik dhe teknologjik sektori i Inxhinierisë dhe Ndërtimit koordinon të gjitha fazat shtesë për realizimin e veprës: komunikimet me Porositësin, Projektuesin Arkitektonik, Drejtimin e Punimeve, Koordinatorin e Sigurisë; distintat; planet e ngarkimit; transportet; montimet dhe Zgjidhjet e Problemeve nga Projektimi në Kantier.

Përveç projektimit statik dhe teknologjik sektori i Inxhinierisë dhe Ndërtimit koordinon të gjitha fazat shtesë për realizimin e veprës: komunikimet me Porositësin, Projektuesin Arkitektonik, Drejtimin e Punimeve, Koordinatorin e Sigurisë; distintat; planet e ngarkimit; transportet; montimet dhe Zgjidhjet e Problemeve nga Projektimi në Kantier.

E gjithë Italpannelli përfshirë sektorin Inxhinieri dhe Ndërtim punon me Sistemin e Çertifikuar ISO 9001-ISO 14001. SHËNIME
  1. 1. Në sektorin Italpannelli Ndërtim është në dispozicion një ofiçinë e madhe (sipërfaqe 4.000m2) me “Karpenteri Metalike” e çertifikuar UNI EN 1090 dhe në gjendje që të ndërtojë deri në klasën ekzekutuese EXC3. Kjo ofiçinë përveç se është në dispozicion të Sektorit të Inxhinierisë realizon struktura për llogari të të tretëve e mbështetur nga Zyra Teknike për zhvillimin e skicave teknike të prodhimit.
  2. Të realizuar nga “reparti shtypje-përkulje” Italpannelli (sipërfaqe 2.300m2).

PËRBËRJA E ZYRËS TEKNIKE

Gianni geom. De Angelis
Menaxher Projekti
[email protected]
Tel. 0861 7202206
Roberto geom. Di Quirico Menaxher Projekti
[email protected]
Tel. 0861 7202202
Michele geom. Liseno Menaxher Projekti [email protected]
Tel. 0861 7202205

Përgjegjës i Zyrës Teknike
Dr. Ing. Paride Catelli
[email protected]
Tel. 0861.7202258